STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA SUPERWIZJI COACHINGU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Superwizji Coachingu, zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, którego misją jest propagowanie idei superwizji coachingu oraz profesjonalizacja pracy coacha w Polsce.

§ 2.

Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej  realizacji swoich celów i misji Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3.

Towarzystwo może zrzeszać się w związkach stowarzyszeń oraz należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 4.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

5.

Towarzystwo może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6.

Towarzystwo może ustanawiać tytuły, odznaczenia i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Towarzystwo lub samego Towarzystwa.

§ 7.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników w tym swoich członków.

§ 8.

Towarzystwo posiada osobowość prawną. Czas trwania Towarzystwa jest nieoznaczony. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowienia statutu.

II. CELE TOWARZYSTWA I FORMY DZIAŁANIA

§ 9.

Celem Towarzystwa jest:

 • Podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji coachingu w Polsce, rozwoju wiedzy na temat coachingu, rozwijanie zawodowych umiejętności coachów
 • Rozwijane i upowszechnianie metod i praktyki superwizji coachingu
 • Organizowanie superwizji
 • Rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń z polskimi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami kształcącymi coachów i superwizorów coachingu

§ 10.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie superwizji coachingu;
 • wspieranie osób związanych zawodowo z coachingiem, poprzez edukację oraz konsultacje;
 • organizację konferencji, szkoleń i kursów przygotowujących do roli superwizora oraz podnoszenie i potwierdzanie kwalifikacji osób pracujących w obszarze rozwoju (coachingu) i superwizora coachingu;
 • organizację konferencji, szkoleń i kursów z zakresu etyki zawodu coacha;
 • opracowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw i publikacji z zakresu superwizji coachingu oraz standardów coachingu;
 • inicjowanie, wspieranie i realizowanie programów badawczych, edukacyjnych w zakresie coachingu i superwizji coachingu;
 • prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych związanych z realizacją misji Towarzystwa;
 • upowszechnianie także w mediach wiedzy dotyczącej dobrych praktyk superwizji coachingu;
 • inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów Towarzystwa;
 • opracowywanie i realizację programów grantowych na rzecz profesjonalizacji coachingu i zawodu superwizora coachingu;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i ich wspieranie w doskonaleniu kadr superwizorów coachingu;
 • podejmowanie współpracy przy opracowywaniu aktów prawnych dotyczących coachingu i superwizji coachingu w tym opiniowanie aktów prawnych dotyczących coachingu, zawodu coacha i superwizora poprzez czynny udział w konsultacjach społecznych oraz występowanie z inicjatywą obywatelską;
 • organizowanie i wspieranie działań mających na celu własny rozwój zawodowy członków Towarzystwa.

Działalność statutowa będzie finansowana przez Stowarzyszenie.

§ 11.

Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 9, Towarzystwo może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 12.

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkiem założycielem Towarzystwa jest osoba fizyczna obecna na zebraniu założycielskim w celu założenia Towarzystwa.
 3. Towarzystwo posiada członków zwyczajnych, wspierających i członków honorowych.
 4. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 13.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która:
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Towarzystwa, realizująca zawodowo lub społecznie zadania w obszarze rozwoju (coachingu) i superwizji coachingu;
 • złożyła deklarację członkowską na piśmie zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych;
 • została przyjęta uchwałą Zarządu.
 1. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O podjętej uchwale zainteresowanego zawiadamia się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia na członka albo w braku zawiadomienia w terminie,
  o którym mowa w ust. 2 zd. 2, zainteresowany może w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały lub od dnia upływu terminu złożyć na piśmie za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Zebrania jest ostateczne.

§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • brać udział we wszelkich działaniach realizowanych przez Towarzystwo na rzecz swoich członków;
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
 • wybierać i być wybieranym do organów Towarzystwa;
 • zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa;
 • korzystać z pomocy Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi Towarzystwa.

§ 15.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • popierania i czynnej realizacji celów Towarzystwa;
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 • opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

§ 16.

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju coachingu i superwizji coachingu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Towarzystwa, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz winien w sposób szczególny przyczyniać się do realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 17.

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Towarzyszenia, która deklaruje wspomaganie jego działalności statutowej.
 2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członek wspierający ma prawo osobiście lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela brać udział w pracach Towarzystwa z głosem doradczym oraz zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań i uchwał.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w deklaracji.

§ 18.

 1. Ustanie członkostwa w Towarzystwie następuje uchwałą Zarządu o skreśleniu z listy członków albo o wykluczeniu członka.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o skreślenie z listy członków w przypadku:
 • dobrowolnego wystąpienia członka z Towarzystwa;
 • śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
 • nieopłacania składek przez co najmniej 6 miesięcy;
 1. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka w przypadku:
 • działania na szkodę Towarzystwa;
 • naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa;
 • utraty praw obywatelskich;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności;
 1. Zarząd uchwałą może zawiesić członkostwo w Towarzystwie na pisemny wniosek 3 członków Towarzystwa.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków albo o wykluczeniu członka Towarzystwa członek skreślony lub wykluczony może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

IV. ORGANY TOWARZYSTWA

§ 19.

Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
 2. Zarząd Towarzystwa;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20.

 1. Kadencja organów wybieralnych Towarzystwa trwa 3 lata.
 2. Członkowie organów Towarzystwa mogą być wybierani na kolejne kadencje.
 3. Pierwszy Zarząd i pierwsza Komisja Rewizyjna wybierane są przez członków założycieli Towarzystwa podczas zebrania założycielskiego, o którym mowa w § 12 ust. 2.

§ 21.

 1. Członkowie organów kolegialnych Towarzystwa obejmują funkcje z chwilą ich powołania przez uprawniony organ.
 2. Członkostwo w organach kolegialnych ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci, ustania członkostwa w Towarzystwie albo odwołania przez organ uprawniony do jego powołania.
 3. Odwołanie z funkcji członka organu kolegialnego lub innej pełnionej funkcji następuje
  w przypadku: złożenia rezygnacji, choroby lub utraty sił powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, systematycznego uchylania się od pracy w organach kolegialnych. W przypadku uchylania się od pracy w organach kolegialnych odwołanie następuje gdy uchylanie się od pracy w organach kolegialnych trwa co najmniej 6 miesięcy.
 4. W przypadku odwołania z funkcji członka organu w trakcie kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 22.

 1. Członkowie organów kolegialnych pełnią swoje funkcje społecznie. W uzasadnionych przypadkach przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 2. Towarzystwo przewiduje możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Pierwsze wynagrodzenie dla członków Zarządu Towarzystwa może zostać przyznane nie wcześniej niż po upływie pierwszej kadencji działania Towarzystwa. Uchwała Zarządu o pierwszym wynagrodzeniu członków Zarządu Towarzystwa może zostać podjęta bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie przyznania pierwszego wynagrodzenia członkom Zarządu.

§ 23.

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zebrania mogą być: zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz do roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 4. O dacie i godzinie otwarcia Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz
  z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad.
 5. Zawiadomienia doręcza się listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za zgodą wyrażoną przez członka Towarzystwa na piśmie doręczeń dokonuje się na wskazany przez członka adres poczty elektronicznej. Zawiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą jego wysłania na podany przez członka adres. Członek, który wyraził zgodę, o której mowa
  w zd. 1, jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić otrzymanie wiadomości.
 6. Otwarcie Walnego Zebrania następuje w terminie określonym przez Zarząd pod warunkiem obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania (quorum), z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W przypadku gdy z powodu braku quorum nie można dokonać otwarcia Walnego Zebrania Zarząd wyznacza otwarcie w drugim terminie. Otwarcie Zebrania w drugim terminie może nastąpić w ciągu godziny od czasu planowanej godziny otwarcia Walnego Zebrania
  w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym owa w ust. 4.
 8. Do odbycia Walnego Zebrania w drugim terminie oraz ważności podejmowanych przez Walne Zebranie uchwał nie jest wymagane quorum.
 9. Walne Zebranie otwiera Prezes lub inny członek Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru jego przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 • ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa;
 • rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • podejmowanie decyzji w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
 • wybór z pośród swego grona prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;
 • zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • ustalenie wysokości składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 • nadanie tytułu członka honorowego Towarzystwa;
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa.
 1. Walne Zebranie wyraża swe stanowisko w formie uchwał po przeprowadzeniu głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Głosowanie przeprowadza się jawnie. Głosowanie może być tajne na wniosek zgłoszony przez członka, jeżeli Walne Zebranie tak postanowi. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.

§ 24.

 1. Zarząd Towarzystwa, zwany dalej „Zarządem”, kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych Towarzystwa, składają dwaj członkowie Zarządu.
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa oraz wiceprezesów Zarząd wybiera spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać także sekretarza i skarbnika.
 4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.
 5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 6. Prezes Zarządu lub w jego imieniu inny członek Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, głos tego członka Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu.
 8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Towarzystwa.
 9. Do kompetencji Zarządu należy:
 • Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 • realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania;
 • uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej;
 • zwoływanie i otwieranie Walnego Zebrania;
 • przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
 • zarządzanie majątkiem Towarzystwa w tym podejmowanie uchwał w sprawie nabywania majątku w tym poprzez przyjęcie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych oraz zbywania i obciążania majątku Towarzystwa;
 • nawiązywanie stosunku pracy oraz zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami wykonującymi zadania na rzecz Towarzystwa oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie przystępowania do związków stowarzyszeń;
 • nadawanie tytułów medali i odznaczeń honorowych;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa;
 • podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa;
 • podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia członków honorowych z obowiązku opłacania składki członkowskiej;
 • uchwalanie regulaminów;
 1. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”, jest organem kontrolnym Towarzystwa i składa się z 3 do 5 osób.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w innych niż Komisja Rewizyjna organach Towarzystwa.
 4. Przewodniczący Komisji lub w jego imieniu inny członek Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 6. Do kompetencji Komisji należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, w tym jego gospodarki finansowej;
 • przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa;
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu;
 • składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 • składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

V. MAJĄTEK I DOCHODY TOWARZYSTWA

§ 26.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i środki finansowe nabyte przez Towarzystwo w toku jego działania.
 2. Środki finansowe nabywa się z:
 • dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych Towarzystwa;
 • odsetek od depozytów bankowych Towarzystwa;
 • dochodów z ofiarności publicznej w tym ze zbiórek;
 • wpływy z własnej działalności;
 • składek członkowskich.
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Towarzystwa, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Towarzystwa oraz prowadzonej działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych oraz pokryciu kosztów działalności Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.
 4. Środki Towarzystwa w złotych polskich oraz w innych walutach gromadzi się na rachunku bankowym Towarzystwa.
 5. Decyzje dotyczące zobowiązań majątkowych Towarzystwa podejmuje Zarząd zgodnie
  z § 24 ust. 2.
 6. Towarzystwo odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 7. Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

VI. DZIALALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 27.

 1. Towarzystwo może prowadzić samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla osiągnięcia jej celów.
 2. Dochody osiągnięte z działalności gospodarczej przeznaczone będą na realizację celów statutowych Towarzystwa i rozwój działalności gospodarczej.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację

85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

82.30.Z – Działalność zwiazana z organizacją targów, wystaw i kongresów

58.11.Z – Wydawanie książek

58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizulanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

63.12.Z – Działalność portali internetowych

70.22.Z – Pzostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalności gospodarczej i zarządzania

72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

85.59.A – Nauka języków obcych

90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

 1. Członkowie założyciele tworzą Fundusz na cele prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) i wnoszą do tego Funduszu po 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) każdy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie pod warunkiem uzyskania 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.

§ 29.

 1. Uchwałę w sprawie likwidacji Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków. Przepis § 23 ust. 7 stosuje się.
 2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną oraz przekazuje zgromadzone środki majątkowe pozostałe po zaspokojeniu jego zobowiązań na rzecz innych fundacji i stowarzyszeń, których działalność jest zbieżna
  z celami Towarzystwa, na których rzecz przejdzie pozostały majątek Towarzystwa.

§ 30.

W sprawach nie uregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH